روغن قالب Z.MOULD OIL

 Z.MOULD OIL نوعی روغن با قابلیت انحلال در آب می‌باشد که با ایجاد فیلم چرب روی سطوح قالب‌ها باعث سهولت جداسازی قالب از بتن می‌گردد. غیر سمی و غیرقابل اشتعال می باشد .   خواص و اثرات جلوگیری از چسبیدن حباب های هوا به دیواره های قالب سهولت جداسازی بتن از قالب افزایش عمر قالب […]